Dodaj tu swój tekst nagłówka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kontrahenci

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, podane w celu realizacji umowy między nami. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy MECAD Sp. z o.o. Nasz adres to Leżenica 29 64-930 Szydłowo

Możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub korzystając z niżej podanych danych Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor ochrony danych

W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych, możesz się z nim kontaktować:

• pod adresem e-mail: iod@mecad.pl

• pod numerem telefonu: 505 064 779

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a nami (art. 6 ust. 1 litera b RODO).

Informacje te są wykorzystywane również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f ROO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz naszego interesu oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z zawarciem i realizacją przechowujemy przez okres 5 lat liczony od chwili zakończenia obowiązywania umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępniać:

• naszym pracownikom, którzy ściśle współpracują z Państwa firmą

• uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo do cofnięcia zgody

Zgodę na przetwarzanie danych wyrażasz dobrowolnie. Każdą zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych

Możesz zażądać:

• abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać

• abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych

• abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz

Prawo do sprostowania

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli uważasz, że:

• twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe

• uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali

• dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny. Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu

Prawo do powiadomienia odbiorców

Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.

Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.

Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.

Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa